SKANSTES LOKĀLPLĀNOJUMS

SKANSTES APKAIMES LOKĀLPLĀNOJUMS

Skanstes apkaimes lokālplānojuma redakcijas izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Izpildītājs: SIA ”Grupa93” un SIA “Nams”, piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti.

Lokālplānojuma izstrādes mērķi:

 • Radīt priekšnoteikumus Skanstes apkaimes teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, izrietoši no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem; noteikt risinājumus ar mērķi sabalansēt īpašnieku un sabiedrības intereses.
 • Pārskatīt un izstrādāt detalizētus teritorijas attīstības noteikumus, kas sekmē apkaimes funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas un aizsardzības statusam, kā arī paredzēt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus publiskās infrastruktūras attīstībā.
 • Definēt turpmākos teritorijas attīstības risinājumus tādā detalizācijas pakāpē, kas nosaka skaidru un pamatotu teritorijas attīstības scenāriju un lokālplānojuma risinājumu īstenošanas iespējas, apzinoties to izmaksas un īstenošanas secību, pašvaldības, privātā un valsts sektora sadarbības iespējas.

Viens no nozīmīgākajiem aspektiem lokālplānojuma izstrādē ir sagatavot argumentētu pamatojumu pašvaldības turpmākai politikai attiecībā uz ieguldījumiem Skanstes apkaimes attīstības veicināšanai atbilstoši tās lomai kā Rīgas pilsētas prioritāri attīstāmai teritorijai.

1. Situācija un attīstības priekšnoteikumi

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumā ir iekļauta teritorija starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu. Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas ielu, ietverot attiecīgo ielu posmu teritoriju. Lokālplānojuma kopējā teritorija ir 228,4 ha. No tās ielu telpa aizņem 68,5 ha, pārējā teritorija ir 159,9 ha.

Teritorija jau šobrīd ir pazīstama kā nozīmīga sporta un kultūras pasākumu norišu vieta, kā arī kā jauno attīstības projektu teritorija.

Skanstes apkaimē ir saglabājies maz vēsturisko liecību, tāpēc ir svarīgi tās iekļaut jaunā lokālplānojuma risinājumos, pēc iespējas saglabājot un integrējot apkaimes telpiskajā struktūrā:

 • vēsturiskā nocietinājuma skansts;
 • hidrogrāfiskais tīkls (grāvji, zudusī Sarkandaugava un tās attekas);
 • dzelzceļa teritorijas un trases;
 • teritorijas dalījums Pilsētas ganībās un Siena pļavās;
 • vēsturiskā strādnieku dzīvojamā apbūve pie Ganību dambja;
 • pagājušā gadsimta sākuma mazdārziņu kultūra;
 • industriālās apbūves mantojums;
 • teritorija kā sporta, atpūtas un kultūras vieta rīdziniekiem.

Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā esošai Valsts zemes dienesta Kadastra informācijai lokālplānojuma teritorijas robežās iekļaujas 295 zemes vienības. Teritorijas izmantošanas un īpašumu struktūra ir izteikti neviendabīga, zemes vienību platībām atšķiroties robežās no 0,004 ha līdz 12,05 ha. Apbūvēto un neapbūvēto zemju īpatsvars ir salīdzinoši līdzīgs – 160 zemes vienības ir neapbūvētas, 135 zemes vienības ir apbūvētas. Pēc sadalījuma atbilstoši galvenajam nekustamā īpašuma lietojuma mērķim lokālplānojuma teritorijā dominē saimnieciskā darbība komercapbūves, satiksmes infrastruktūras, sabiedriskas nozīmes objektu un ražošanas jomā.

Apbūves struktūra ir dispersa, fragmentēta un neviendabīga. Senāko būvju vairums ir utilitāras struktūras, noliktavas, ar dzelzceļa izmantošanu saistītas celtnes. Pagājušā gadsimta otrā puse – padomju laika dzīvojamā apbūve un lielās sporta būves. Jaunākās – torņa ēkas; brīvstāvoši komerciāli objekti un dzīvojamie nami.

Apkaimes īpatnība ir lielais neapbūvēto teritoriju īpatsvars, kas veido nozīmīgu publiskās ārtelpas rezervi. Apkaimē ir daudz degradētu teritoriju, kas nosaka nepieciešamību kardināli rekonstruēt tās plānojuma struktūru un ainavu. Lokālplānojuma risinājumiem ir jāveicina kopējas, savstarpēji saistītas un harmoniskas apbūves struktūras veidošana, kas iekļaujas apkārtējās apkaimēs un respektē Rīgas vēsturiskā centra kultūras mantojumu.

2. Plānošanas situācija

Rīgas pilsētas jaunā ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam iezīmē pilsētas plānošanas paradigmas maiņu – tiek akcentēta sociāli atbildīga, ilgtspējīgas, kompaktas pilsētas attīstība. Jaunajā pilsētas stratēģijā pirmo reizi noteiktas prioritārās attīstības teritorijas, kuras ir koncentrētas ap pilsētas kodolu, kļūstot par tā papildinājumu.

Skanstes apkaime saskaņā ar Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ir definēta kā viena no prioritārajām attīstības teritorijām pilsētas paplašinātā kodola ietvaros. Šo apkaimi ir plānots attīstīt līdz 2030. gadam.

Lokālplānojuma risinājumi izstrādāti, vērtējot to īstenošanas iespējas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā definēto politiku, teritorijas plānotās izmantošanas, apbūves veidošanas pamatprincipu un parametru ietvaros.

3. Lokālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikta prioritāro attīstības teritoriju, tostarp Skanstes, misija – būtiska ietekme uz Rīgas izaugsmi kopumā.

Prioritāro teritoriju attīstība:

 • veicina iedzīvotāju piesaisti un ģenerē ienākumus;
 • nostiprina galvaspilsētas funkcijas;
 • stiprina Rīgas konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Stratēģijā uzsvērtas vairākas Skanstes apkaimes veidošanas nostādnes, kas nosaka pamatprincipus un galvenos uzdevumus lokālplānojuma risinājumiem:

 • Skanste ir Rīgas vēsturiskajam centram tuvākā maz apbūvētā apkaime.
 • Skanste veicinās pilsētas starptautisko konkurētspēju, jo paredzams, ka šajā apkaimē izaugs Rīgas centrālais biznesa rajons. Šeit izvietosies nozīmīgākās pakalpojuma sektora uzņēmumu centrālās filiāles, tostarp starptautiski atzītu banku un korporāciju pārstāvniecības.
 • Skanstes teritorijas pievienotā vērtība pilsētas mērogā saistāma ar iespēju Rīgas centra tiešā tuvumā veidot jaunu, plašu un kvalitatīvu apstādījumu un publiskās ārtelpas struktūru, kas nodrošina kvalitatīvu dzīves vidi un darījumu funkcijas attīstību.
 • Skanstes pilsētbūvnieciskās struktūras pamatiezīmes ir augstas kvalitātes daudzfunkcionāla, salīdzinoši retināta apbūve.
 • Viens no Skanstes apkaimes attīstības pamatnosacījumiem ir tās stratēģiskie objekti – multifunkcionāla arēna un Olimpiskais sporta centrs. Šie enkurobjekti dos iespēju Rīgā organizēt pasaules mēroga pasākumus.

Skanste ir rīcības teritorija pilsētas attīstībai – pašvaldības izvēlēta teritorija, kurā ieguldot resursus un koncentrējot uzmanību, rodas lielāka pievienotā vērtība visai pilsētai un ir nodrošināta optimāla pašvaldības investīciju atdeve. Līdz ar to lokālplānojumā papildus tradicionālajiem plānošanas instrumentiem ir noteikti kompleksas attīstības risinājumi, kas ietver sevī gan investīcijas infrastruktūrā, gan citu pasākumu realizāciju.

Globālajām tendencēm sekojoša un izaicinājumiem atbildoša teritorija – Skanstes apkaime 2030. gadā būs Rīgas 21. gadsimta jaunā vizītkarte; apliecinājums pilsētnieku spējai realizēt praktiskus ilgtspējīgas pilsētas risinājumus – kustībā, materiālos, dizainā, organizācijā.

Teritorija būs starptautiski pazīstama pasaules mēroga pasākumu organizācijas vieta, ko nodrošinās enkurobjektu dinamiska mijiedarbība. Augstāko standartu patīkamas iepirkšanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas iekštelpās, padarot teritoriju pievilcīgu apmeklētājiem divpadsmit mēnešus gadā.

Skanstes telpiskās attīstības redzējums – ar citām pilsētas daļām labi savienota apkaime ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaižu, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors.

 

Ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un tās vides pārskata projekta materiāliem no 01.09.2017. līdz 02.10.2017. var iepazīties:

 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
 • Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1, Rīgā;
 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā – Rūpniecības ielā 21, Rīgā;
 • portālā www.rdpad.lv;
 • portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_641.